Camera Agricola Judeteana Constanta

LEGISLAȚIE AGRICOLĂ - IUNIE 2016


Ordinul nr. 796 din 28 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acestuia M.O. nr. 0330 din 2016
Ordinul nr. 793 din 27 aprilie 2016 privind abrogarea unor ordine ale ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea manualelor de procedură aferente măsurilor, submăsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - M.O. nr. 0331 din 2016
Ordinul nr. 776 din 20 aprilie 2016 privind completarea anexei la Ordinul ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi - M.O. nr. 0336 din 2016
Legea nr. 87 din 3 mai 2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol - M.O. nr. 0345 din 2016
Ordinul nr. 788 din 25 aprilie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 2.143/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru implementarea Submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor“ pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală LEADER, cod manual M01-09.1, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - M.O. nr. 0348 din 2016
Decretul nr. 466 din 3 mai 2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare - M.O. nr. 0347 din 2016
Ordinul nr. 799 din 6 mai 2016 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 149/2004 privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării şi defrişării plantaţiilor pomicole - M.O. nr. 0357 din 2016
Ordinul nr. 800 din 6 mai 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - M.O. nr. 0357 din 2016
Ordinul nr. 802 din 9 mai 2016 privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2016/2017 - M.O. nr. 0366 din 2016
Decizia nr. 147 din 17 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării/cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului - M.O. nr. 0368 din 2016
Ordinul nr. 804 din 10 mai 2016 privind modificarea anexei nr. 13 la Ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică - M.O. nr. 0373 din 2016
Ordonanţa de Urgenţă nr. 17 din 11 mai 2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol - M.O. nr. 0371 din 2016
Ordinul nr. 809 din 16 mai 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - M.O. nr. 0375 din 2016
Ordinul nr. 806 din 12 mai 2016 pentru modificarea Ordinului ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, „Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020“ - M.O. nr. 0382 din 2016
Hotărârea nr. 367 din 18 mai 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 160/2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia - M.O. nr. 0387 din 2016
Ordinul nr. 808 din 13 mai 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1.977/2014 pentru aprobarea componenţei Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia - M.O. nr. 0393 din 2016
Ordinul nr. 807 din 13 mai 2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate - M.O. nr. 0390 din 2016
Ordinul nr. 772 din 18 aprilie 2016 privind cerinţele referitoare la etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe - M.O. nr. 0399 din 2016
Hotărârea nr. 377 din 18 mai 2016 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a măsurii de promovare a vinurilor, precum şi pentru măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură - M.O. nr. 0398 din 2016
Ordinul nr. 816 din 24 mai 2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 - M.O. nr. 0401 din 2016
Ordinul nr. 817 din 30 mai 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - M.O. nr. 0409 din 2016
Ordinul nr. 784 din 22 aprilie 2016 privind cerinţele specifice pentru genurile şi speciile de plante fructifere menţionate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, cerinţele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii şi normele detaliate privind inspecţiile oficiale care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE - M.O. nr. 0410 din 2016
Ordinul nr. 819 din 1 iunie 2016 pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 ianuarie 2016-31 martie 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare - M.O. nr. 0416 din 2016
Ordinul nr. 818 din 1 iunie 2016 privind completarea art. 18 din Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 364/2016 - M.O. nr. 0418 din 2016
Ordinul nr. 823 din 6 iunie 2016 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 - M.O. nr. 0428 din 2016
Ordinul nr. 826 din 9 iunie 2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări - M.O. nr. 0437 din 2016 Sursa: Agrimedia

Prezentare

C.A.J. Constanta este o institutie publica descentralizata, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Constanta si in coordonarea tehnico-metodologica a Agentiei Nationale de Consultanta Agricola, finantata din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.

Principalele activităţi realizate sunt : loturi demonstrative, demonstraţii practice, organizarea de seminarii, simpozioane, dezbateri, mese rotunde pe teme de specialitate, organizarea şi participarea la expoziţii, târguri şi concursuri cu tematică agricolă, elaborarea de proiecte model pentru exploataţii agricole şi de proiecte pentru investiţii în agricultură cu finanţare din programe naţionale şi europene, cursuri de calificare pentru producătorii agricoli, cursuri de instruire şi perfecţionare pentru producătorii agricoli şi specialişti, editarea, tipărirea şi distribuirea de cărţi, reviste, broşuri, pliante, filme şi alte materiale audio-vizuale de specialitate.

CITESTE MAI MULT

ARTICOLE

REZULTATUL EXAMENULUI DE RECRUTARE PENTRU FUNCTIA DE INSPECTOR DEBUTANT IN CADRUL CAMEREI AGRICOLE LOCALE NEGRU VODA DIN DATA DE 26.10.2016

Candidatul ADMIS cu un punctaj final de 68,33 - CIMPOERU LAURA CATALINA

CITESTE MAI MULT

CURSURI GRATUITE PE MASURA 10 - AGRO MEDIU SI CLIMA SI MASURA 11- AGRICULTURA ECOLOGICA

Camera Agricolă Judeţeană Constanţa a demarat cursurile gratuite de instruire de 40 de ore pe Măsura 10- agromediu şi climă şi Măsura 11 – agricultură ecologică, cursuri obligatorii pentru fermierii care au accesat aceste măsuri. Conform cerinţelor APIA, beneficiarii au obligativitatea de a respecta condiţiile de eligibilitate prevăzute în PNDR 2014 - 2020 şi de a demonstra că deţin cunoştinţele şi informaţiile necesare implementării angajamentelor asumate, pr...

CITESTE MAI MULT

23 SEPTEMBRIE - 02 OCTOMBRIE 2016 SARBATOAREA RECOLTEI SI A VINULUI DOBROGEAN LA CONSTANTA

CE FACI IN TOAMNA ASTA? Vino si umple-ti camara cu cele mai coapte si gustoase legume si fructe din judet. Le-am adunat special pentru tine intr-un singur loc, la SARBATOAREA RECOLTEI SI A VINULUI DOBROGEAN! Pentru ca targurile de toamna sa fie cat mai spornice ti-am mai pregatit: ateliere de creatie pentru copii, teatru de papusi, jocuri si concursuri tematice, intreceri ale bucatarilor, concerte cu artisti de renume, spectacole de artificii. In fiecare zi , recolta dobrogeana este sarbato...

CITESTE MAI MULT

Camera Agricolă Judeţeană Constanţa organizează următoarele cursuri de formare profesională:

Lucrător în cultura plantelor (calificare 360 ore) 400 LEI Lucrător în creșterea animalelor (calificare 360 ore) 400 LEI Apicultor (calificare 360 ore) 400 LEI Legumicultor (calificare 360 ore) 400 LEI Pomicultor (calificare 360 ore) 400 LEI Pescar în ape interioare și de costă (inițiere 150 ore) 250 LEI Măsura 111 “Formare profesională (training), informare și dif...

CITESTE MAI MULT

BIBLIOGRAFIE CONCURS 24 - 26.10.2016

CAMERA AGRICOLA JUDEŢEANĂ CONSTANŢA BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS IN FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată2 , cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioar...

CITESTE MAI MULT