Camera Agricola Judeteana Constanta

Legislatie

Hotărârea nr. 1609/2009 din 16/12/2009

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 924 din 30/12/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International si al art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Se infiinteaza camerele agricole judetene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanta agricola judetene si al municipiului Bucuresti, care se desfiinteaza.

(2) Camerele agricole judetene infiintate potrivit dispozitiilor alin. (1) sunt institutii publice descentralizate, cu personalitate juridica, in subordinea consiliilor judetene si in coordonarea tehnico-metodologica a Agentiei Nationale de Consultanta Agricola, finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.

(3) Subventiile de la bugetul de stat se asigura prin transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, si sunt aprobate anual prin legea bugetului de stat ca anexa la bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, repartizate pe judete.

Art. 2. - (1) Personalul camerelor agricole judetene se constituie din personalul existent la oficiile/centrele de consultanta agricola judetene si al municipiului Bucuresti, ce se considera transferat in interesul serviciului sau, dupa caz, preluat.

(2) Personalul preluat/transferat va fi incadrat la camerele agricole judetene in termen de maximum 60 de zile, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3)-(6) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.

Art. 3. - (1) Patrimoniul oficiilor/centrelor de consultanta agricola judetene si al municipiului Bucuresti, cu exceptia terenurilor agricole aflate in administrare, se preia de catre camerele agricole judetene, pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conform ultimului bilant contabil, cu obligativitatea pastrarii destinatiei si functionalitatii.

(2) Terenurile agricole aflate in administrarea oficiilor/centrelor de consultanta agricola judetene si al municipiului Bucuresti trec in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

(3) In termen de 30 de zile de la incheierea protocoalelor de predare-preluare, prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator, prin hotarare a Guvernului.

Art. 4. - Numarul de posturi, precum si toate drepturile si obligatiile se stabilesc prin protocol de predare-preluare incheiat intre oficiile/centrele de consultanta agricola judetene si al municipiului Bucuresti si consiliile judetene, in subordinea carora se infiinteaza camerele agricole judetene, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

CAPITOLUL II

Atributiile, structura organizatorica si conducerea camerelor agricole judetene

Art. 5. - Camerele agricole judetene au urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza planul judetean de servicii de consultanta agricola, cu consultarea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola, si asigura aplicarea acestuia;

b) intocmesc planul judetean de formare profesionala, pe baza solicitarilor si a prognozelor, cu consultarea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola;

c) furnizeaza formare profesionala de specialitate, in colaborare cu institutiile specializate, publice sau private;

d) asigura informare si consultanta agricola pentru lucratorii din domeniile agriculturii si conexe;

e) sprijina organizarea si consolidarea formelor asociative si a filierelor pe produs;

f) asigura asistenta tehnica de specialitate tuturor persoanelor care desfasoara activitati in domeniile agricole si conexe in aplicarea tehnologiilor agricole moderne si a metodelor noi de conducere a fermelor;

g) sustin si asigura activitatea de inovare in domeniul asistentei tehnice acordate agricultorilor si identifica noi surse de finantare;

h) asigura asistenta tehnica la intocmirea documentatiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri nationale sau europene;

i) organizeaza seminare, simpozioane, targuri, expozitii si manifestari stiintifice de profil;

j) se implica in promovarea produselor si serviciilor din domeniile agriculturii si conexe, inclusiv a produselor locale si a celor ecologice;

k) colaboreaza cu institutiile din domeniul cercetarii agricole in scopul cresterii competitivitatii agriculturii si cercetarii aplicative;

l) implementeaza standardele minime de calitate si standardele minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;

m) contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor si planurilor specifice domeniilor de competenta, cu consultarea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola.

Art. 6. - Atributiile suplimentare, conducerea, structura organizatorica si statele de functii ale camerelor agricole judetene sunt aprobate prin hotarari ale consiliilor judetene, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 7. - Structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale camerelor agricole judetene, cuantumul tarifelor, precum si modalitatile de incasare si utilizare a fondurilor se aproba prin hotarari ale consiliilor judetene, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 8. - Agentia Nationala de Consultanta Agricola asigura coordonarea tehnico-metodologica a camerelor agricole judetene, acorda sprijin si consultanta de specialitate acestora in vederea realizarii obiectivelor.

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 9. - Pana la data incheierii protocoalelor de predare-preluare intre oficiile/centrele de consultanta agricola judetene si al municipiului Bucuresti si camerele agricole judetene, activitatea se desfasoara de structurile organizatorice existente.

Art. 10. - Pe data incheierii protocoalelor de predare-preluare, camerele agricole judetene se subroga in drepturile si obligatiile oficiilor/centrelor de consultanta agricola judetene si al municipiului Bucuresti.

FORMELE ASOCIATIVE- O NECESITATE PENTRU REFORMA IN AGRICULTURA

Esential pentru producătorii agricoli in contextul actual al economiei de piata, este constituirea acestora in forme asociative care deschid noi oportunitati de dezvoltare prin atragerea unor avantaje locale, zonale sau regionale si folosirea puterii colective .

Aceste forme asociative de functionare le aduce prosperitate membrilor si familiilor acestora, precum si comunitatilor din care fac parte. Formele asociative se constituie in mod democratic pe baza propriei initiative. Membrii formelor asociative isi pot promova permanent valorile traditionale si culturale . Indiferent de forma de organizare, membrii asociativi au drepturi stabilite democratic.

Producatorii agricoli se pot constitui in mai multe forme de asociere si anume:

1. COOPERATIVE AGRICOLE.

In prezent , in situatia de adaptare la noile reglementari comunitare, in Romania lucreaza aproximativ 40% din populatie in agricultura, cu peste 3 mil. parcele a caror suprafata medie este de 1,5 ha, fapt care impune cu acuitate organizarea fermierilor in forme asociative in vederea modernizarii agriculturii.

Una din acestea o constituie Cooperativa Agricola in baza Legii 566-2004.

Cooperativa - reprezinta o asociatie autonoma de persoane fizice sau juridice, avand statut de persoana juridica, de drept privat, constituita pe baza consimtamantului liber exprimat de parti in scopul promovarii intereselor membrilor cooperatori.

Cooperativa agricola poate avea un numar nelimitat de membri, cu capital variabil, dar nu mai mic de 5 si exercita o activitate economica, tehnica, sociala destinata furnizarii de bunuri, servicii si locuri de munca, exclusiv sau preponderent pentru membri sai.

Exista si functioneaza urmatoarele tipuri de cooperative:

- cooperative de gradul l- care sunt constituite din asociatii de persoane fizice;

- cooperative de gradul ll- formate din perroane juridice constituite din cooperative de gradul 1;