Camera Agricola Judeteana Constanta

Anunțuri

2 Posturi vacante de Inspector specialitate gradul I A (August 2016)

Prezentare

C.A.J. Constanţa este o institutie publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Constanţa si coordonată tehnic de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, finanţată din venituri proprii si subvenţii de la bugetul de stat.

Atribuţiile C.A.J. Constanţa:

 • elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă, cu aprobarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, și asigură aplicarea acestuia;
 • întocmeşte planul judeţean de formare profesională, pe baza solicitărilor şi a prognozelor, cu consultarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ;
 • furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu instituţiile specializate, publice sau private;
 • asigură informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii şi conexe;
 • sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe produs;
 • asigură asistenţa tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;
 • susţine şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare;
 • asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene;
 • organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil;
 • se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice;
 • colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii competitivităţii agriculturii si cercetării aplicative;
 • implementează standardele minime de calitate şi standardele minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;
 • contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor si planurilor specifice domeniilor de competenţă, cu consultarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
 • organizează un sistem informaţional prin activităţi de editare, multiplicare, difuzare de materiale de specialitate, realizarea de filme, emisiuni radio-tv şi a altor materiale audiovizuale şi prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare;
 • îndeplineşte alte atribuţii, la propunerea fermierilor, cu aprobarea Consiliului Judeţean Constanţa:
 • Principalele activităţi realizate sunt : loturi demonstrative, demonstraţii practice, organizarea de seminarii, simpozioane, dezbateri, mese rotunde pe teme de specialitate, organizarea şi participarea la expoziţii, târguri şi concursuri cu tematică agricolă, elaborarea de proiecte model pentru exploataţii agricole şi de proiecte pentru investiţii în agricultură cu finanţare din programe naţionale şi europene, cursuri de calificare pentru producătorii agricoli, cursuri de instruire şi perfecţionare pentru producătorii agricoli şi specialişti, editarea, tipărirea şi distribuirea de cărţi, reviste, broşuri, pliante, filme şi alte materiale audio-vizuale de specialitate.

  C.A.J. Constanta organizează cursuri de calificare în meseria de apicultor pentru care a obţinut autorizarea Consiliului Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor. Specialiştii C.A.J. Constanta mai desfăşoară o serie de activităţi în colaborare cu alte instituţii cu responsabilităţi în agricultură ( D.A.D.R., A.P.I.A., O.J.A.R.Z., D.A.C.L., O.S.P.A.) C.A.J. Constanta întocmeşte planuri de afaceri pentru măsurile operaţionale din cadrul PNDR 2014-2020 şi asistă solicitanţii până la semnarea contractului de finanţare cu APDRP şi pe toată durata implementării proiectelor.